מדיניות פרטיות ותנאי שימוש – אתר דורמינול

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש – אתר דורמינול
כללי

חברת ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ (להלן – “ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ” או "החברה") פיתחה ומתחזקת אתר אינטרנט זה (להלן – “האתר”) למטרות ידע, השכלה, בידור ותקשורת אישיים שלך. באתר עשויים להופיע, מפעם לפעם, תכנים ומידע הנוגעים למחלות שונות ו/או למצבים רפואיים שונים ולטיפול בהם. מובהר כי אין בתכנים ו/או במידע המופיעים באתר משום המלצה רפואית ו/או טיפולית. במידה והינך סובל ממחלה ו/או בעיה רפואית כלשהי, אנו ממליצים בפניך לפנות, ללא דיחוי, אל הרופא המטפל שלך או אל איש מקצוע אחר בתחום הרפואה.

אנא קרא את התנאים וההוראות שלהלן (להלן – “תנאים והוראות”) בעיון לפני גישה ושימוש באתר זה. בעצם הגישה שלך לאתר, או השימוש בו, אתה מאשר שקראת, הבנת את התנאים וההוראות וכי אתה מסכים, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, שהתנאים וההוראות שלהלן יחייבו אותך, ממש כאילו היית חותם עליהם. אם אינך מעוניין שתנאים והוראות אלה יחייבו אותך, אזי אינך רשאי לגשת לאתר.

ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ רשאית לשנות ו/או לעדכן תנאים והוראות אלה מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך לתנאים ולהוראות לאחר ששונו.

האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.


שימוש באתר

הנך רשאי לגלוש באתר באופן חופשי ולהוריד ממנו חומר. בכל חומר שתוריד מן האתר אתה רשאי לעשות שימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד. אינך רשאי להפיץ, לשנות, לשדר, לעשות שימוש חוזר, לחזור ולפרסם או להשתמש בחומרים אלה למטרות ציבוריות או מסחריות, ללא רשות מפורשת בכתב מאת ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ. יש לשמור ולקיים את כל זכויות היוצרים והודעות הקניין האחרות שימשיכו להופיע בחומר שתוריד. כל התכנים באתר הנם יצירות שזכויות היוצרים בהן הן של ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ ו/או של הספקים של ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ ו/או של צדדים הקשורים אליה, אלא אם צוין אחרת, ואין להשתמש בהם ללא הרשאה מפורשת בכתב של ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ או כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה.

תמונות המוצגות באתר הן רכושה הבלעדי של ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ, או שנעשה בהן שימוש ברשות על ידי ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ. התמונות להמחשה בלבד ויש להסתמך אך ורק על אריזות המוצרים הפיזיים עצמם. חל עליך איסור מוחלט להשתמש בתמונות אלה. כל שימוש בלתי מורשה בתמונות עלול להפר חוקים העוסקים בזכויות יוצרים, סימני מסחר פרטיות ו/או פרסום, וכן את החוקים והתקנות העוסקים בתקשורת.

המידע הינו על בסיס "AS-IS" והוא מוצג למטרות מידע בלבד ואין לראות בו עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף לייעוץ שעל השתמש לקבל מרופא וכל איש מקצוע אחר רלוונטי כך ובין היתר אין להשתמש במידע על מנת לאבחן כל מחלה או בעיה רפואית, על מנת לטפל בכל בעיה רפואית, על מנת לעשות שימוש בכל מוצר ותכשיר רפואי ועוד. המידע באתר ניתן לך אך ורק משום שהנך צוות רפואי. המידע הניתן כהמלצה בלבד ויש להסתמך לגבי אופן השימוש ופרטים נוספים על התכשיר כפי שאלו מופיעים בעלון למטופל ובהנחיות בקשר לתכשיר.

המשתמש מתחייב לא להסתמך על המידע לשם קבלת החלטה לעניין שימוש במוצר או קבלת טיפול רפואי כלשהו ובין היתר הוא מתחייב להתייעץ עם רופא או עם איש מקצוע אחר בכל הקשור והנוגע למידע לרבות המוצרים של החברה ולדון עימם באפשרויות הטיפול והשאלות לעניין השימוש במוצרים, הטיפול ועוד. עליך לפנות לייעוץ רפואי באופן עצמאי לפני שתבצע כל החלטה הנוגעת לכל מצב רפואי וכן לפני שימוש בתכשיר כלשהו יש לקרוא בעיון את העלון למטופל.

כמו כן, החברה רשאית לפרסם באתר מעת לעת חוות דעת של מומחים בתחומים הרלוונטיים לפעילותה של החברה, מאמרים שונים וכן כתבות אשר פורסמו בתקשורת. מידע זה מייצג את חוות דעתם של המומחים או את עמדת העיתונים שמהם נלקחו הדברים, ועמדות אלה אינן בהכרח עמדותיה של החברה. החברה אינה אחראית למידת הדיוק או השלמות של כל מידע או דעה אשר נכללו בחומרים אלה. עצה של מומחה מעין זו, משקפת רק את דעתו האישית של המומחה, ובשום מקרה אין לראות בה עמדה או ייעוץ שניתן על ידי החברה.


הגבלות על גישה

מלבד במקרה שבו ניתנה רשות מפורשת על ידי ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ, כל גישה או ניסיון גישה לאזורים אחרים במערכת המחשבים של ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ או למידע אחר אשר נכלל במערכת זו, לכל מטרה, אסורים לחלוטין. הנך מתחייב לא להשתמש בכל רובוט, עכביש או תהליכים או אמצעים אוטומטיים או ידניים אחרים על מנת “לגרד מסכים”, לנטר, “לכרות” או להעתיק עמודי אינטרנט באתר, או תכנים אשר נכללים בו ללא רשות מפורשת בכתב מאת ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ.

הנך מתחייב שלא להפיץ דואר זבל לכל משתמש אחר באתר, מכל סיבה שהיא. הנך מתחייב לא להשתמש בשום התקן, תוכנה או שגרה על מנת להפריע או לנסות להפריע לעבודה התקינה של האתר. הנך מתחייב לא לעשות כל פעולה אשר תטיל עומס רב באופן לא סביר או לא מידתי על התשתיות של ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ או ספקיה. כמו-כן, אתה מתחייב לא להשתמש במסגור או בטכניקות אחרות על מנת לצרף כל סימן מסחר, סמליל, שם עסקי או מידע קנייני אחר של ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ, לרבות תמונות, מסגרות, תוכן או פריסה/עיצוב אשר נמצאים בכל עמוד באתר ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ.


עדכניות המידע

ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ עושה מאמצים סבירים על מנת לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אולם מאחר והמידע משתנה במהירות רבה כל כך, ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ אינה יכולה להבטיח את מידת הדיוק של המידע. זאת ועוד, ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ אינה נוטלת על עצמה כל אחריות או חבות לאמינות, דיוק, תוקף, עדכניות, תועלת או שלמות של כל מידע באתר.


מדיניות בנושא פרטיות

ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ מכבדת את הפרטיות של משתמשיה ויצרה מדיניות בנושא פרטיות אשר מסבירה את הזכויות והחובות של המשתמשים בנוגע למידע אישי שהמשתמשים מגלים לאתר.

הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הינכם מצהירים בזאת כי הובא לידיעתכם כי אין באפשרותה של ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר ברשותם, ולפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור.

מדיניות הפרטיות, כפי שתפורט להלן, תבהיר לכל המשתמשים שעושים שימוש באתר (להלן: "המשתמשים") את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע וכיצד החברה שומרת את המידע, ומטפלת בו. מסירת המידע לחברה, בין בעל-פה ובין בכתב, תלויה בהסכמתכם וברצונכם ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ותתבקשו לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני. משתמשים שיקלידו את פרטיהם כאמור, נותנים בזאת את הסכמתם להיכלל במאגר המידע שמנהלת קבוצת ניאופרם בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, וכן את הסכמתם המפורשת שניאופרם מוצרי צריכה בע"מ ו/או ניאושופ שיווק והפצה בע"מ ו/או חברות מקבוצת ניאופרם תשלח אליהם חומר מקצועי, עדכונים, הודעות והצעות שונות. מובהר כי תהיו רשאים, בכל עת, לבקש את מחיקת פרטיכם מרשימת התפוצה של ניאופרם וכן תהיו זכאים לעיין במידע שעליכם המוחזק במאגר המידע ולבקש תיקון המידע ו/או מחיקתו, והכל בהתאם להוראות הדין. ככל שברצונך לעשות כן, אנא צור/צרי עמנו קשר, בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים באתר.

בהתאם להסכמת המשתמש כדין, החברה תהא רשאית לפנות אל אותו משתמש מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב לרבות הגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת בכתב בכל עת.

בין המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמשים: באמצעות רישום ושימוש באתר; וכן באמצעות מידע שתמסרו לחברה או שמתקבל אצל החברה בקשר עם השירותים שמעניקה החברה.

ככל שהנך נמנה עם צוות רפאי (לרבות רופאים, רוקחים, אחים, מטפלים ועוד) המידע אשר תתבקשו למסור לחברה והחברה תאסוף אודותיכם יכלול בין היתר שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל כתובת מלאה), תחום התמחות ומס' רישיון. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שתבקש, בהתאם לשיקול דעתך למסור לנו מידע נוסף אודותיך, החברה תשמור את המידע כאמור בהתאם להוראות מדיניות הגנת פרטיות זו.

ככל שאינך נמנה עם צוות רפואי כאמור במדיניות פרטיות זו, הנך רשאי לעשות שימוש באתר ללא מסירת כל מידע אישי מזהה אך החברה לא תספק את שירותיה ו/או מוצריה במקרה זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שתבקש, בהתאם לשיקול דעתך למסור לנו מידע אודותיך, החברה תשמור את המידע כאמור בהתאם להוראות מדיניות הגנת פרטיות זו.

לצורך מימוש המטרות כאמור, ייתכן שהחברה תעביר מידע אודותיכם או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו. מובהר כי החברה רשאית לעשות שימוש בצדדים שלישיים לשם הפעלת האתר ו/או רשימת התפוצה ו/או מועדון לקוחות וכי הנך מסכים להעברת הפרטים המוזמנים על ידך באתר לאותו צד שלישי לשם ביצוע השירות הקשור ברכישה באתר ו/או במועדון הלקוחות ולא תהיה לך כל טענה או תביעה או דרישה מעת החברה בגין העברת הנתונים והמידע כאמור. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין תנאי שימוש אלו לבין פרסומים אחרים כלשהם, יגברו תנאי השימוש האלו לכל דבר ועניין.

כמו כן, החברה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לנרשמים לאתר או משתמשי האתר לכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטים על מנת לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר ו/או לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר ו/או לצורכי משלוח דוגמיות של המוצרים להתנסות. כמו-כן, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמה ובין ע”י מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית למידע הקשור למשתמש/ת מסויימ/ת. השימוש בפרטים אלו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

החברה תשמור את המידע לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

מידע על אנשים אחרים - אם המשתמשים יספקו מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתם וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמשים לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמשים עדכנו את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן - (ב) לאחר שקיבלו הסכמה חוקית הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי, בהתאם למדיניות זו, ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש – וכי תיעוד בכתב של הסכמה כאמור תועבר לחברה לבקשתה.

מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע ("המטרות")?

החברה אוספת מידע לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן, ככל שרלוונטי:

 1. לשם הענקת שירותים או מוצרים המוצעים על ידי החברה;
 2. לשם זיהוי בעת פנייתך לחברה באמצעות האתר ובאמצעים טכנולוגיים אחרים;
 3. לשם ביצוע פעולות באמצעות האתר;
 4. לשם פיתוח האתר ושיפור חוויית המשתמש באתר;
 5. לשם תפעול של האתר, ובכלל זה מתן תמיכה וטיפול בבקשות ותלונות של המשתמשים;
 6. לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;
 7. לשם יצירת קשר;
 8. לשם ניתוח, מחקר, בקרה ועריכת סטטיסטיקות;
 9. לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים;
 10. לשם התאמת מידע שיוצג בפני המשתמשים;
 11. לשם משלוח של פניות, לרבות פניות בדיוור ישיר, ובין היתר דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים של החברה ומי מטעמה, הטבות ועוד.
 12. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
 13. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;
 14. לשם עמידה בהוראות כל דין;
 15. לכל מטרה נוספת המפורטת במדיניות הגנת פרטיות זו ובתנאי השימוש.

המידע יכול שיימסר לצדדים שלישיים בהתאם לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות.

העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד, שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע, ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

החברה רשאית להעביר את המידע, או כל חלק ממנו, לצדדים שלישיים, בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 1. חברות בקבוצת ניאופרם.
 2. נותני שירותים חיצוניים, לדוגמה שירותי תמיכה ואחסון, שירותי הדפסות, שרותי עריכת דין ויועצים מקצועיים שונים, שירותי מערכות טכנולוגיות ומידע (IT), שירותי דואר, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות, בנקים ומוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, ספקי ניהול מסמכים ורשומות וכן נותני שירותים שונים ונוספים אשר מעניקים שירותים בקשר עם פעילות החברה.
 3. במקרה של רכישת מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים הניתנים או מוצעים למכירה באתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש לשם השלמת תהליך ההפצה, מסירה או הרכישה.
 4. רשויות ממשלתיות או ציבוריות, לרבות הוצאה לפועל, בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, רשויות חקירה וכן צדדים שלישיים להליכים משפטיים והיועצים שלהם, לרבות עורכי דין, רואי החשבון, מנהלי כספים ועוד.
 5. אם נעשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 6. אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את המידע, או את פרטי המשתמש, או בהתאם להוראות כל דין.
 7. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם, בין המשתמש/ת או מי מטעמו/ה לבין החברה או מי מטעמה.
 8. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה.
 9. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמשים או לצד שלישי כלשהו.

לידיעתך, ייתכן שהחברה תעביר את המידע או כל חלק ממנו לחברות הנמנות עם קבוצת ניאופרם, ואף לאלו אשר ממוקמות במדינות או בתחומי שיפוט אחרים. לפיכך, יכול שהמידע יועבר למדינות בהן רמת ההגנה על הזכות לפרטיות תהא שונה מרמת ההגנה הניתנת לזכות הפרטיות בהתאם להוראות הדין הישראלי. באמצעות שימוש באתר או על ידי מסירת מידע לחברה, הינך מסכימ/ה לאיסוף, לשמירה, לעיבוד ולהעברת המידע כמפורט במדיניות הגנת פרטיות זו.

עוגיותCookies) ) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הינך משתמש. באתר זה נעשה שימוש ב-Cookies והנך מסכים לשימוש זה בצפייה ושימוש באתר. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי והינך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הינך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה"קוקיס", תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי הקוקיס, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.

 החברה עושה שימוש בכלים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנאליזות של צדדים שלישיים ואלו יכולים לכלול גם  Google Analytics ו – Adobi Analytics  המאפשרים לה לאסוף מידע סטטיסטי ולא מזהה בקשר עם השימוש שמבצעים המשתמשים באתר ובין היתר לקבל את כתובת ה - IP ממנה התבצעה הגישה לאתר (ללא 3 הספרות האחרונות של המספר), זמן שהייה באתר, סוג המכשיר ממנו מתבצעת הגלישה באתר, המידע שהמשתמש צפה בו באתר, קבצים שהמשתמש הוריד מהאתר, האתרים בהם המשתמש גלש טרם גלישתו באתר, מיקום העכבר של המשתמש על גבי המסכים באתר ועוד.

השימוש בשירותים של צדדים שלישיים, היכולים לכלול גם אלו של Google Analytics ו – Adobi Analytics  כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולכן על המשתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור לעיל.

העדר אחריות

החברה נוקטת באמצעים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין, ובכל עת שבה משתמשים מוסרים מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמשים עושים זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

השימוש שלך באתר הוא על אחריותך בלבד. בשום מקרה החברה ו/או קבוצת ניאופרם ו/או כל צד אחר המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו לא יישא בכל חבות ולא יהיה אחראי לכל נזק (ויהיה פטור מכל אחריות), מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה שלך, שימוש באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך.

ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ אינה ערבה ואינה מתחייבת שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ ו/או צד אחר המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו, אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשותך בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד (להלן – “תכני האתר”), בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או מפעיליו ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת. מובהר כי כל התכנים ו/או השירותים המופיעים באתר זה מובאים “כמות שהם” (as-is) ובכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ ו/או האתר ו/או מפעיליו אחראיים, בכל צורה שהיא, במפורש או מכללא, לגבי תכני האתר והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, מוצרים או שירותים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות גישה לאתר, לרבות בין השאר, אחריות לאיכות מסחרית, להתאמה למטרה מסוימת או לאי הפרה ו/או לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם בשל פגם ו/או תקלה בתוכנה המפעילה את  האתר או את הגישה לאתר.

אין במידע ו/או בתכנים המופיעים באתר משום עצה רפואית, חוות דעת מקצועית ובשום אופן אין לראות באלו כתחליף להתייעצות עם מומחה. תכני האתר נועדו לספק מידע כללי בלבד הבא לסייע לך להעמיק ולהרחיב את הידע המצוי ברשותך בתחומים בהם עוסק האתר בלבד, ואין להסתמך על תכני האתר מבלי להיוועץ קודם לכן באיש מקצוע מתאים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על התכנים המופיעים באתר ופעולה על פיהם נעשים על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא, כלפי האתר ו/או מפעיליו ו/או יוצרי התכנים. המשתמשים מתחייבים שלא לעשות שימוש באתר למטרה האסורה על פי דין ו/או על פי תנאי השימוש. כמו כן, המשתמשים מתחייבים להקפיד במסגרת שימושם באתר שלא להעלות, להפיץ, לשלוף, או לפרסם מידע או חומר אחר: (א) אשר עלול לפגוע בפרטיותו של צד שלישי או בזכויות אחרות שלו, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות. (ב) הכולל וירוסים או תוכניות/יישומי מחשב מזיקים אחרים. (ג) הכולל פרסומת מכל סוג שהוא. (ד) המשדל, מעודד, מסייע או ממריץ ביצוע מעשה האסור על פי חיקוק או עלול לעורר אחריות משפטית. (ה) המהווה לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות. (ו) הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם. (ז) המזהה צדדים שלישיים מבלי שניתנה הסכמתם של צדדים אלה לפרסום. (ח) שהינו בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, פוגעני, משמיץ, לא חוקי וכיו”ב או שיש בו משום תועבה, פורנוגרפיה, לשון גסה או ניבול פה. (ט) שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי. (י) העלול להטעות צרכן. ו/או (יא) שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט. המשתמשים מתחייבים למלא אחר כל התנאים והחובות המפורטים בתנאי השימוש ולשפות את ד”ר ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ , בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה ו/או אובדן רווח שיגרמו לה, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי מתנאי השימוש.

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ, מסכימים המשתמשים כי במקרים בהם ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ תחשוש כי השימוש של המשתמשים באתר נוגד את תנאי השימוש ו/או את הוראות הדין, תהיה ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ רשאית להתחקות אחר שימושם באתר, למנוע גישה לאתר, ו/או להעביר את דפוסי התנהגותם לצדדים שלישיים, שפעילותם של המשתמשים עלולה לפגוע בהם ו/או שניתן צו שיפוטי המורה לעשות כן, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת אשר ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ תמצא לנכון כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.


שיפוי

הנך מתחייב לשפות, להגן ולמנוע כל נזק מהחברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת ניאופרם ו/או כל צד שלישי מטעמם, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, השליחים, הספקים והשותפים שהם צדדים שלישיים מפני ונגד כל הפסד, הוצאה, נזק ועלות, לרבות שכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר, אשר ינבעו מכל הפרה של תנאים והוראות אלה על ידך, או מכל פעילות הקשורה לחשבון שלך (לרבות רשלנות או התנהגות בעוולה), או של כל אדם אשר יתחבר לאתר באמצעות החשבון שלך.


סודיות

בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים במדיניות שלנו בנושא פרטיות, כל תקשורת או חומר שתעביר אלינו, או תפרסם באתר, בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות, בין השאר, נתונים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה, הם בבחינת מידע לא קנייני ולא סודי וכך ננהג בהם. ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ ו/או מי מהצדדים הקשורים אליה רשאים להשתמש במידע או חומרים אלה, לכל מטרה, לרבות, בין השאר, לצורך העתקתו, גילויו, העברתו, פרסומו, שידורו ופרסום נוסף שלו. זאת ועוד, ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ והצדדים הקשורים אליה, חופשיים להשתמש בכל הרעיונות, המושגים, הידע או הטכניקות אשר יהוו חלק מכל מידע או חומר שתשלח לאתר מכל סיבה, לרבות, בין השאר, על מנת לפתח, לייצר ולשווק מוצרים.


סימני מסחר וקניין רוחני אחר בתוכן האתר

החברה ו/או קבוצת ניאופרם הינה בעלת מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר ותכניו, לרבות סימנים מסחריים (רשומים ובלתי רשומים), הסמלילים וסימני השירות, עיצוב האתר, תוכנה, יישום, טקסט, תמונות וכל תוכן אחר. חל איסור לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ובמידע הכלול בו, לרבות העתקה, שכפול, הפצה פרסום וכיו"ב. בנוסף לכך, כל כותרות העמודים, הגרפיקה המותאמת, האייקונים של הכפתורים והתסריטים עשויים להיות סימני שירות, סימני מסחר או לבוש עסקי של ניאופרם ו/או ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ, ואין להעתיק אותם, בשלמותם או בחלקם, ללא רשות מוקדמת בכתב מאת ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ.

הנך מאשר כי סימני המסחר המשמשים והמוצגים באתר זה הם רכושה הבלעדי של ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ או של בעל סימני המסחר, וכי הם יישארו רכושם הבלעדי. אין לפרש שום דבר מהאמור באתר זה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, מכללא, או מכח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא רשות מפורשת בכתב מאת ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ ובעל סימני המסחר. חל איסור מוחלט על שימוש לרעה שלך בסימני המסחר שבאתר או בתכנים המוצגים בו, מלבד כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה. אנו מודיעים לך בזאת כי ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי הדין על מנת לאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה באתר ובתכניו, במידה המרבית המותרת על פי דין, לרבות על ידי נקיטת צעדים לקבלת עיצומים פליליים.

ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בטקסט, גרפיקה, קול, עיצובים, תמונות, טבלאות ותכנים אחרים (להלן – ה”תוכן “) באתר, אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי שלך. ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ רשאית לבטל טובת הנאה זו בכל זמן, לאחר או ללא מתן הודעה, על יסוד סיבה, או ללא כל סיבה.

כל התכנים, התוכנה והיצירות האחרות באתר, והעתקה של כל אחד מאלה (להלן, ביחד- “יצירות”) הן יצירות של ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ ו/או של קבוצת ניאופרם אשר כפופות לזכויות יוצרים של ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ ו/או חברות הקשורות לה ו/או של ספקיה, והן מוגנות על פי חוקי זכויות יוצרים בישראל, ברחבי העולם, ועל פי אמנות שונות. מלבד הענקת אפשרות הגישה והצפייה המוגבלת בתכנים של ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ כמפורט לעיל, ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ אינה מעניקה לך הטבות או זכויות אחרות בכל יצירה שלה. הנך מאשר כי כל שימוש אחר ביצירות, לרבות בין השאר, העתקה, שינוי, הפצה, שידור, פרסום חוזר, הצגה או ביצוע, ללא רשות מוקדמת בכתב מאת ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ, אסור לחלוטין.


הודעה על הפרה של זכויות יוצרים

החברה מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים ממך, לכבד את הקניין הרוחני של אחרים גם כן. אם אתה סבור כי יצירה שיש בה זכויות יוצרים הועתקה, וכי היא נגישה באמצעות האתר באופן אשר מהווה הפרה של זכויות יוצרים, באפשרותך להודיע לנו על ידי שתעביר לנציג מטעמה של ניאופרם את כל המידע שלהלן: 

החתימה הפיסית או האלקטרונית של נציג המוסמך לפעול בשם הבעלים הבלעדי של זכויות יוצרים שכביכול מופרות; תיאור פרטני של היצירה הכפופה לזכויות יוצרים אשר כביכול הופרה; תיאור פרטני של המקום בו קיימת היצירה הכפופה לזכויות יוצרים אשר כביכול הופרה (לרבות כתובת פרטנית של דף האינטרנט באתר); תיאור פרטני היכן קיימת היצירה המקורית אשר כפופה לזכויות יוצרים או עותק מורשה שלה (לרבות, לדוגמא, כתובת פרטנית של דף האינטרנט שאינו נכלל באתר זה); שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, ובמידה שקיימת, גם כתובת הדואר האלקטרוני שלך; הצהרה בכתב על ידך שאתה מאמין בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכות היוצרים, אדם או גוף המורשים לפעול בשם בעל זכויות היוצרים, או על פי חוק;. הצהרה בכתב על ידך, בכפוף לאזהרה על העונשים הצפויים לך בשל עדות שקר, שכל המידע שלעיל הינו מידע מדויק, וכי אתה נציג המוסמך לפעול בשם הבעלים הבלעדי של זכויות יוצרים.  לאחר קבלת הודעתך, החברה עשויה לבקש ממך לספק מידע נוסף או משלים, בטרם הסרת כל תוכן שהוצג באתר.

ניתן לפנות אל החברה לעניין הודעות על תביעות בנושא הפרת זכויות יוצרים באתר זה, לפי הכתובת הבאה: בניין ניאופרם, רח' השילוח 6, פתח תקווה 4951439.


פרסום תכנים

למרות שניאופרם מוצרי צריכה בע"מ עשויה מפעם לפעם לנטר או לבדוק דיונים, שיחות, חומרים מתפרסמים, שידורים, לוחות מודעות וכדומה, אשר נכללים באתר, לא חלה על ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ כל חובה לעשות זאת, וניאופרם מוצרי צריכה בע"מ אינה נוטלת על עצמה כל אחריות או חבות הנובעות מכל תוכן באתר, או בשל כל שגיאה, לשון הרע, השמצות, לזות שפתיים, מחדלים, שקריות, חומר שהוא בגדר תועבה, פורנוגרפיה, גסויות, סכנה או אי דיוק בכל חומר הנכלל או מופיע באתר.

ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ אינה נוטלת על עצמה כל אחריות לבדוק כי המידע המתפרסם במסגרת קבוצות דיון, חדרי שיחה, שידורים, לוחות מודעות וכדומה, באתר, הוא אכן מדויק. ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ שומרת על זכותה, אך אינה חייבת, לבדוק תקשורות וחומרים מתפרסמים או מועלים לאתר, ולחסום ולמחוק תקשורות או חומרים שניאופרם מוצרי צריכה בע"מ תקבע כי הם, אחד מהבאים: (א) פוגעים לרעה, מהווים לשון הרע או תועבה; (ב) מהווים תרמית, הטעייה או הולכת שולל; (ג) מפרים זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות של אחרים; או (ד) פוגעים, מעוררי התנגדות או אינם מקובלים מבחינה אחרת על ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול הדעת הבלעדי שלה.

חל איסור על פרסום או שידור כל חומר לא חוקי, מאיים, משמיץ, המהווה לשון הרע או לזות שפתיים, חומר תועבה, חומר הסתה, חומר פורנוגראפי או כל חומר אשר עשוי להוות, או לעודד, התנהגות שניתן לראותה כעבירה פלילית, ו/או אשר מצמיחה אחריות אזרחית, או מהווה הפרת חוק בכל דרך אחרת.

ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ תשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק, או עם כל צו של בית משפט אשר יבקש או יורה לניאופרם מוצרי צריכה בע"מ לגלות את זהותו של מי שפרסם חומרים או מידע כאלה באתר שלה.


מדינות עריכה

ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ שומרת על זכותה לשנות או למחוק חומרים מהאתר בכל זמן, וזאת ללא מתן הודעה מראש. קישורים מסוימים שניתן למצוא באתר מוליכים למשאבים המצויים על שרתים שאינם מתוחזקים על ידי ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ ואינם כפופים לשליטתה. אנו מעמידים קישורים אלה רק לנוחותם של המשתמשים שלנו. ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ אינה אחראית, בכל דרך שהיא, לתכנים בכל אתר אינטרנט מקושר כזה, לזמינות הגישה לאתר זה ו/או לשלמות המידע באתר זה. עצם הכללת קישור כלשהו לאתר אינטרנט אחר באתר, או כל אזכור של מוצר או שירות בשמו המסחרי, בשם המסחרי של היצרן שלו, או בדרך אחרת, אינו מהווה אימוץ או המלצה עליו על ידי ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ ואין להבין אזכור כזה כהמלצה על מוצר כלשהו. הגישה לאתרים אחרים אשר מקושרים לאתר זה היא על סיכונך ועל אחריותך הבלעדית, ואנו מתנערים מכל אחריות בקשר לגישה שלך לאתרים מקושרים כאלה.


בטל היכן שאסור

למרות שהמידע באתר זה נגיש בכל רחבי העולם, לא כל המוצרים והשירותים אשר נדונים באתר זה זמינים לכל אדם בכל אתר ואתר או בכל רשות ריבונית.  ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ שומרת על זכותה להגביל את התוכן ו/או אספקת המוצרים או השירותים שלנו לכל אדם, אזור גיאוגרפי או רשות ריבונית ו/או להגביל את הכמויות של כל מוצר או שירות שאנו מספקים, וזאת ללא מתן הודעה מראש. כל תוכן או הצעה של מוצר או שירות אשר נעשו בחומרים המתפרסמים באתר זה הם בטלים במקום שהם אסורים.


שונות

תנאים והוראות אלה ביחד עם המדיניות בנושא פרטיות שלנו וכל הסכם אחר שנכרת בינך לבין ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ בקשר למוצר או לשירות מסוים של ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ, ממצים את מלוא ההסכמה בינך לבין ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה.

אינך רשאי לשנות או לתקן תנאים והוראות אלה ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאת ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ.

ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ רשאית לשנות או לתקן תנאים והוראות אלה ואת מדיניות הפרטיות בכל זמן ומבלי לתת לך הודעה על כך. עליך לבדוק תנאים והוראות אלה באופן סדיר על מנת לבדוק האם נעשו בהם שינויים או תיקונים, שכן המשך השימוש שלך באתר לאחר שינוי או תיקון מהווה אות להסכמתך ולנכונותך לקבל תנאים והוראות אלה כפי ששונו.

אם יקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאים והוראות אלה אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין הקיים או על פי כל דין עתידי, אזי, אתה מבין ומסכים כי הסעיף או ההוראה שיקבע כי אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה יופרדו משאר התנאים וההוראות מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף את כל ההוראות והסעיפים הנותרים.

הפעילות באתר זה וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי לבד (ללא הפנייה לדין זר), וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ו/או לפרשנות תנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

כל כותרות הסעיפים המשמשות בהסכם זה נועדו לשם נוחות ההתייחסות בלבד ואין להתחשב בהן בפרשנות תנאים והוראות אלה או בקביעת משמעותם.


© כל הזכויות שמורות. ט.ל.ח. מעודכן ל-6.9.2020